آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مهندسین مشاور آذین طرح ماهان عضو هیئت مدیره خارج شده 1392/08/16 تا 1393/03/11