آمار کلی

کد ملی: 007160XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مهندسی تولیدی ارکان نیرو پیمان نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1395/10/09 تا کنون