آمار کلی

کد ملی: 290944XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 4

شرکت فعال: 3

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مهندسی فرآیند ایستا الیار رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1397/10/07 تا کنون
ویرا آرتا گستر مهر مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فعال 1395/11/30 تا کنون
راه وساختمانی مدرن اسکان غرب مدیرعامل و عضو هیئت مدیره خارج شده 1393/10/20 تا 1394/08/05
راهسازی کوهساران ربط نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1391/04/10 تا کنون