آمار کلی

کد ملی: 127134XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
بهمن تدبیر آرین عضو هیئت مدیره فعال 1398/02/10 تا کنون