آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
صنعتی و بازرگانی صنام بازرس اصلی خارج شده 1392/04/31 تا 1393/04/11