آمار کلی

کد ملی: 008387XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
آمار پردازان اندیشه پویا مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فعال 1396/08/01 تا کنون