آمار کلی

کد ملی: 106275XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مصرف کارکنان مجتمع فولاد خراسان بازرس علی البدل خارج شده 1394/04/07 تا 1395/04/26