آمار کلی

کد ملی: 001045XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 0

خارج شده: 0

منحل شده: 2

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
بازرگانی کوشا گستران پاسارگاد البرز نایب رئیس هیئت مدیره منحل شده 1393/12/06 تا کنون
البرز سرویس ایرانیان رئیس هیئت مدیره منحل شده 1393/08/25 تا کنون