آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مرتبه سازان نو اندیش پارسیان عضو هیئت مدیره خارج شده 1389/03/23 تا 1396/06/12