آمار کلی

کد ملی: 507939XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
راه و ساختمان کوشا ثمر شرق بازرس اصلی فعال 1397/08/26 تا کنون