آمار کلی

کد ملی: 093505XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
شیرین شهد نیتا فر گوهرشاد بازرس علی البدل فعال 1396/08/07 تا کنون