آمار کلی

کد ملی: 175126XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
بهینه سازان دنیای فردا رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1393/01/09 تا کنون