آمار کلی

کد ملی: 197112XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
نامداران فرایند توسعه رئیس هیئت مدیره فعال 1390/02/06 تا کنون