آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

خدمات ثبتی

ثبت تغییرات شرکت در کمترین زمان

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
خدمات پشتیبانی افتخار آفرینان پژوهش و فناوری مرکز اراک رئیس هیئت مدیره فعال 1391/02/16 تا کنون