آمار کلی

کد ملی: 090209XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مصرف فرهنگیان کاشمر بازرس علی البدل خارج شده 1394/04/14 تا 1395/04/23