آمار کلی

کد ملی: 616003XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 1

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
پلاستیک سازی یاقوت کهزاد ایلام غرب مدیرعامل و عضو هیئت مدیره خارج شده 1396/08/15 تا 1396/10/15
گونی بافی زرین کهزاد ایلام رئیس هیئت مدیره فعال 1396/08/15 تا کنون