آمار کلی

کد ملی: 006304XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مهندسی آریا هوشمند سامانه ایرانیان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فعال 1394/02/01 تا کنون