آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مهر کشاورزی شماره دو شهرستان داراب عضو هیئت مدیره خارج شده 1393/07/02 تا 1395/03/22