آمار کلی

کد ملی: 161000XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
خدمات فنی و مهندسی کشاورزی آذران کشت گستر گرمی بازرس اصلی فعال 1395/10/10 تا کنون