آمار کلی

کد ملی: 181842XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
آب منطقه ای هرمزگان عضو هیئت مدیره خارج شده 1396/11/08 تا 1397/07/22