آمار کلی

کد ملی: 007997XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی پارسیان مهر گشت رئیس هیئت مدیره فعال 1397/08/10 تا کنون