آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
به شماره ثبت 15142 و مدیرعامل خارج شده 1392/04/30 تا 1392/07/10