آمار کلی

کد ملی: 186021XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مصرف کارکنان جهادکشاورزی بهبهان رئیس هیئت مدیره فعال 1396/07/12 تا کنون