آمار کلی

کد ملی: 265900XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
کشاورزی یکصد و سی و پنج شهرستان رودبار نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1391/12/12 تا کنون