آمار کلی

کد ملی: 049335XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
اطلس روان کار آرکا عضو هیئت مدیره خارج شده 1397/08/21 تا 1398/08/18