آمار کلی

کد ملی: 298070XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
صنعتی و معدنی پویان گهر کریمان بازرس علی البدل خارج شده 1396/12/26 تا 1398/04/20