آمار کلی

کد ملی: 197152XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

خدمات ثبتی

ثبت تغییرات شرکت در کمترین زمان

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
عمران فنون کرخه رئیس هیئت مدیره فعال 1393/03/27 تا کنون