آمار کلی

کد ملی: 607967XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
ساختمانی و راه سازی پویا بتن مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره فعال 1392/09/28 تا کنون