آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مشاوره حقوقی و وکالت حمید رضا احمد زاده کناری مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره فعال 1391/11/05 تا کنون