آمار کلی

کد ملی: 005376XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

خدمات ثبتی

ثبت تغییرات شرکت در کمترین زمان

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مهندسین مشاور تدبیر عمران ایرانیان بازرس اصلی خارج شده 1393/04/31 تا 1395/04/31