آمار کلی

کد ملی: 003005XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
آرا طب نوین تجهیز آزما مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فعال 1398/04/30 تا کنون