آمار کلی

کد ملی: 334029XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 1

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مهندسین مشاور طراح تسطیر کار نو رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره خارج شده 1396/12/20 تا 1397/02/20
افسون گستر آذین طراح عضو هیئت مدیره فعال 1395/10/30 تا کنون