آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مرکزی خدمات زیارتی استان سیستان و بلوچستان عضو هیئت مدیره خارج شده 1383/09/07 تا 1392/06/07