آمار کلی

کد ملی: 007679XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
ساختار سازه تبریز رئیس هیئت مدیره خارج شده 1392/03/22 تا 1392/08/29