آمار کلی

کد ملی: 087104XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
سهام عدالت شهرستان قوچان عضو هیئت مدیره خارج شده 1393/03/27 تا 1394/11/24