آمار کلی

کد ملی: 181722XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 0

منحل شده: 1

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
تجهیز پردازان صنعت ایرانیان رئیس هیئت مدیره منحل شده 1390/03/17 تا کنون