آمار کلی

کد ملی: 426000XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
تخصصی فراگیر منابع طبیعی کشاورزی و آبخیزداری مبتکران سر سبز باشت عضو هیئت مدیره فعال 1397/08/02 تا کنون