آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
غیرانتفاعی شمس ماکو رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره و منشی هییت مدیره خارج شده 1385/12/01 تا 1396/10/28