آمار کلی

کد ملی: 006183XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
تولیدی توزیعی سرزمین سبز شقایق عضو هیئت مدیره و منشی هییت مدیره فعال 1394/12/11 تا کنون