آمار کلی

کد ملی: 175611XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
آراد بیتای اصفهان نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1396/04/10 تا کنون