آمار کلی

کد ملی: 004378XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 0

منحل شده: 1

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
آذین نور امرتات بازرس علی البدل منحل شده 1391/06/04 تا کنون