آمار کلی

کد ملی: 465075XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
خدمات اوای سینا زاگرس بروجن بازرس اصلی فعال 1396/07/03 تا کنون