آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
بیمه محصولات دامی و کشاورزی امین 3729 هادیشهر مدیرعامل فعال 1386/04/13 تا کنون