آمار کلی

کد ملی: 628964XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
تولید کشاورزی و باغداری بیتا دشت گلستان نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1391/02/17 تا کنون