آمار کلی

کد ملی: 443356XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
آرمان سازان آذرخش آریا شهر عضو هیئت مدیره فعال 1392/02/02 تا کنون