آمار کلی

کد ملی: 093783XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مبین گوهر آزمای فرآور رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره خارج شده 1394/11/01 تا 1398/04/04