آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
سهام عدالت استان قم رئیس هیئت مدیره خارج شده 1387/07/29 تا 1388/03/29