آمار کلی

کد ملی: 317930XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

خدمات ثبتی

ثبت تغییرات شرکت در کمترین زمان

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
خدمات بیمه ای نوید سبز سیرجان بازرس اصلی خارج شده 1395/04/08 تا 1398/01/05