آمار کلی

کد ملی: 001097XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 0

منحل شده: 1

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
پرورشگاه مادر مهربان سبز مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره منحل شده 1396/09/12 تا کنون