آمار کلی

کد ملی: 467961XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
اندیشه سازان سراب بازرس اصلی خارج شده 1395/08/22 تا 1396/08/17